תשלום בגין שעות נוספות

הדפס
24.1.2010
תשלום בגין שעות נוספות
 


 
 
מכתב בנושא תשלום שכר בגין שעות עבודה נוספות מתאריך 22/6/2008


חוות דעת בעניין תשלום שעות עבודה נוספות מתאריך 25/5/2008                                                                                                                               

© ëì äæëåéåú ùîåøåú ììùëú òåøëé äãéï áéùøàì - åòã îçåæ úì àáéá åäîøëæ