המחוזי: רשות מינהלית עלולה לאבד חובות

הדפס
1.1.2018

המחוזי: רשות מינהלית עלולה לאבד חובות

 

השופט עודד מאור מזהיר שהימנעות מגביית חוב בסמוך ליצירתו, עלולה להביא לדחייתו במסגרת הליכי פשיטת רגל

 

"ככלל, אני סבור שרשות מינהלית שקפאה על זכותה לגבות חוב כלפיה, ולא פעלה למימושו בהקדם בנסיבות העניין ובסמוך ליצירתו, עלולה להסתכן בכך שבהעדר טעם ראוי, ובנסיבות המתאימות, תביעתה במסגרת הליכי פשיטת רגל של חייב שתוגש להכרעה – תידחה בשל כך בלבד, היינו תידחה בשל חוסר תום ליבה במימוש זכויותיה". כך אומר (27.12.17) שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, עודד מאור.

השופט מאור אומר, כי בעוד קיימת פסיקה רחבה בנוגע לחובת תום הלב המוטלת על החייב, בתי המשפט כמעט ולא עסקו בחובה המקבילה מצידו של הנושה. עם זאת, הוא מסיק את קיומה מהחובה הכללית לנהוג בתום לב בהליכים משפטיים, ומכך שחובתו של נושה לפעול באופן סביר לגבות את החוב כלפיו ולא לישון על זכויותיו.

לדעת השופט מאור, המוסד לביטוח הלאומי (בו עוסקת ההחלטה הנוכחית) חייב לנהל במהירות ובתום לב את ההליך לגביית חוב מזונות. זאת, משום שהמחוקק קבע שבמקום בו הביטוח הלאומי משלם את המזונות במקום הבעל/האב, הרי שמעמדו הופך להיות של מי שניתן לטובתו פסק דין למזונות – ומכאן החובה לממש אותו.

עוד מוצא השופט מאור הקבלה בהוראות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לגביית חובות מינהליים: "רשות שנמנעה, ללא הצדקה ושלא לפי הנחיה זו, מנקיטת הליכי גבייה לפי פקודת המיסים (גבייה), תוך המתנה למועד שתוכל בו לגבות גבייה פסיבית, לא תוכל בבוא העת לעשות כן". לדעתו, "הדברים נכונים וטובים הם גם לענייננו כאן".
 

© ëì äæëåéåú ùîåøåú ììùëú òåøëé äãéï áéùøàì - åòã îçåæ úì àáéá åäîøëæ