השופט עמית: כללים להגשת עדות ילד

הדפס
1.2.2018
@import url(http://cmsadmin.atp.co.il/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);

מתאר ארבעה תרחישים אפשריים למקרה בו מלאו לילד 14 ביןגביית עדותו בידי חוקר הילדים לבין מועד המשפט

 

 

שופט ביתהמשפט העליון, יצחק עמית, קובע (24.1.18) כללים להגשת עדותו של ילד שנגבתה בידיחוקר ילדים. עם זאת, חבריו להרכב – השופטים דפנה ברק-ארז ונעם סולברג – מעירים שלאהיה צורך בקביעות אלו להכרעה בתיק שלפניהם ושהצדדים גם לא טענו בנושא, ולכן נראהשאין המדובר בהלכה מחייבת במותב תלתא.

השופט עמית אומר, כישאלת קבילותה של עדות ילד שנגבתה בפני חוקר ילדים, עשויה להתעורר בארבעה תרחישיםשונים הנגזרים משני פרמטרים: גילו של הילד במועד המשפט; והשאלה האם הוא מעידבמשפט. הוא מונה את התרחישים והמצב המשפטי בכל אחד מהם:

א. בזמן המשפט טרם מלאו לילד 14 שנה והעדתו בביתהמשפט נאסרה על ידי חוקר הילדים – אין חולק שעדותו של הילד שנגבתה על ידי חוקרהילדים היא ראיה קבילה, וכי חוקר הילדים רשאי להעיד על התרשמותו ממהימנות הילד.

ב. בזמן המשפט טרם מלאו לילד 14 שנה והוא מעיד בביתהמשפט– עדותו של הילד שנגבתה על ידי חוקר הילדים היא ראיה קבילה. קיימת מחלוקת בפסיקהאם במצב זה רשאי בית המשפט להזדקק להתרשמותו של חוקר הילדים ממהימנות הילד.

ג. בזמן המשפט מלאו לילד 14 שנה והוא מעיד בבית המשפט – עדותו שלהילד שנגבתה על ידי חוקר הילדים היא ראיה כשרה, ואין היא נפסלת אך בשל העובדה שבינתייםמלאו לילד 14 שנה. קבילות הראיה תלויה בשאלה אם עדותו של הילד בפני חוקר הילדיםנגבתה ותועדה כדין; גיל הקטין במועד הגשת הראיה לבית המשפט אינו מעלה ואינו מורידלעניין קבילותה של הראיה.

 ד. בזמןהמשפט מלאו לילד 14 שנה והוא אינו מעיד בבית המשפט –עדותו בפני חוקר הילדיםהיא ראיה קבילה גם בתרחיש זה. השופט עמית מדגיש, כי אף בהנחה שמדובר בראיה קבילה,הרי שאי-זימון הקטין לעדות בנסיבות אלו עשוי להשפיע על משקלה של ההודעה שנגבתה עלידי חוקר הילדים, וזאת בדומה למצב בו צד נמנע מלהעיד עד רלוונטי.
 

© ëì äæëåéåú ùîåøåú ììùëú òåøëé äãéï áéùøàì - åòã îçåæ úì àáéá åäîøëæ