יום רביעי, 23 מאי 2018
דף הבית  ס חם מהאולם  ס חובה להתריע על מחיקה בשל אי הפקדת עירבון

חובה להתריע על מחיקה בשל אי הפקדת עירבון

הדפס
8.5.2017

חובה להתריע על מחיקה בשל אי הפקדת עירבון

 

ביהמ"ש העליון קיבל ערעור על מחיקת הליך בשל אי הפקדת עירבון, משום שלא הומצאה התראה כנדרש

 

הימנעות ממסירת הודעה על כך שההליך יימחק אם לא יופקד עירבון, היא עילה מספקת לקבלת ערעור על המחיקה – קובע (7.5.17) שופט בית המשפט העליון, עוזי פוגלמן, בהסכמת השופטים יצחק עמית ומני מזוז.

השופט פוגלמן סוקר תחילה בהרחבה את נושא העירבון: "מוסד העירבון נועד להבטיח את הוצאותיו של המשיב בהליך הערעור ולספק לבעל דין שזכה מעין הגנה מפני ההשלכות הכלכליות הנובעות מקיומו של הליך משפטי נוסף. אי הפקדת עירבון עשויה, בנסיבות מסוימות, להצדיק את דחייתו של הערעור מכוח תקנה 431 לתקנות שלפיה 'לא קיים המערער הוראה בדבר הערבון או הערובה, יירשם הערעור לדחייה לפני בית המשפט או הרשם ותומצא על כך הודעה לכל בעלי הדין'.

"על פי ההלכה הפסוקה, משמעות פעולת ה'רישום לדחייה' הינה כי בחלוף המועד להפקדת העירבון, ובטרם יידחה הערעור מחמת אי הפקדתו, תישלח לצדדים 'הודעת התראה' מטעם רשם בית המשפט, במסגרתה תינתן לבעל דין החייב בהפקדת עירבון אפשרות ליתן טעם מדוע לא יידחה ערעורו עקב אי הפקדת עירבון במועד. מכך עולה, כי הכלל הנהוג הוא שאין לדחות ערעור על בסיס אי הפקדת עירבון במועד מבלי לתת לצדדים הזדמנות לשטוח את טיעוניהם, תוך קיום דיון עצמאי המתמקד בבירור מחדליו של המערער.

"באם מצא בית  המשפט כי הטעמים למחדליו של המערער אינם מצדיקים מתן הארכה להפקדת העירבון, יורה על דחיית הערעור. יודגש כי התקנה האמורה עוסקת ב'דחיית' ערעור מחמת אי  הפקדת עירבון, אולם נקבע בהלכה הפסוקה כי התקנה מקימה לבית המשפט גם סמכות למחוק את הערעור".

עוד מזכיר השופט פוגלמן את ההלכה בנוגע לבקשות להחייאת הליך בשל אי הפקדת עירבון: "על בית המשפט לבחון אם הסיבות שהציג המבקש למחדלו בדבר אי הפקדת עירבון מניחות את הדעת. עוד נקבע שאין די בטענות המבקש בדבר 'קשיים  כלכליים' כדי להצדיק את קבלת הבקשה, אלא עליו להציג הסבר מפורט מדוע קשיים אלה מנעו את הפקדת העירבון במועד; ומנגד, אין די בטענות המשיב בדבר הסתמכות על דחיית הערעור, אלא נדרש כי יצביע על אינטרס בעל טעם של ממש, כגון שינוי מצב לרעה או נקיטת פעולות מכבידות עקב דחיית הערעור. בנוסף לכך, נדרש לבחון את חלוף הזמן שעבר מן המועד שהומצא למבקש פסק הדין ועד להגשת הבקשה לביטולו; הפגיעה שתיגרם למבקש אם בקשתו לביטול פסק הדין תדחה; ואת סיכויי הערעור לגופם".

במקרה שבפניו קיבל השופט פוגלמן את הערעור, שכן למבקש לא הומצאה התראה בדבר מחיקת ערעורו אם לא יפקיד את העירבון. זאת, הוא מנמק, משום ש"כלל נהוג בפסיקה הוא כי יש לפרש באופן דווקני כל הוראה ה'מעמידה מחסום ומגבלה על זכות הגישה של בעל-הדין לבית המשפט'". בית המשפט גם היה צריך להתחשב בקשייו הכלכליים של המערער ובעובדה שבסופו של דבר הפקיד את העירבון, בעוד שהצד שכנגד לא הצביע על טעם מיוחד התומך במחיקת הערעור, הוא מסיים.