יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ נושה פוטנציאלי לא יכול לבקש תביעה נגזרת

נושה פוטנציאלי לא יכול לבקש תביעה נגזרת

הדפס
21.1.2018

נושה פוטנציאלי לא יכול לבקש תביעה נגזרת

 

העליון: רק נושה ודאי יכול לבקש הגשת תביעה נגזרת, שאחרת ייווצרו תוצאות אבסורדיות

 

נושה פוטנציאלי של חברה, שכלל לא בטוח שנשייתו תהפוך לממשית, אינו רשאי להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של חברה – קובע (18.1.18) שופט בית המשפט העליון, נעם סולברג.

חוק החברות מאפשר לנושה להגיש בקשה לתביעה נגזרת, אם כי השופט סולברג מעיר שיש לעשות זאת בזהירות רבה: " אכן, אם התובע הנגזר הרגיל עלול למצוא את עצמו בניגוד עניינים מסוים בין טובת החברה שבשמה הוא פועל לבין טובתו-שלו, הרי שהתובע הנגזר הנושה – שאין לו אינטרס אמיתי בהשאת רווחי החברה, אלא בגביית חובו – על אחת כמה וכמה".

במרכז הדיון עמדה השאלה מיהו "נושה", ומסקנתו של השופט סולברג היא שמדובר רק בנושה שבידיו חוב ודאי ולא חוב פוטנציאלי. "אין משמעות הדבר שהמונח 'נושה' אינו סובל, מבחינה לשונית, גם נושה פוטנציאלי, אלא שניתן לצפות שהדבר ייאמר במפורש; ואכן, כאשר המחוקק ביקש להרחיב את גבולות הגזרה של המונח, כך שיתייחס גם לנשייה עתידית או מותנית, הוא פירש דבריו באופן ברור".

השופט סולברג דוחה את הטענה לפיה יכול להגיש תביעה נגזרת "כל מי שהחברה הייתה צריכה לקחת בחשבון בעת ביצוע החלוקה", באומרו שקבלתה תביא למצבים אבסורדיים:

"קבלת טענה זו תוביל למסקנה, שלטעמי היא אבסורדית, שכל אדם האוחז בפוליסת ביטוח מאת חברת ביטוח, ואין ספק שמכוחה של הפוליסה הזו ייתכן שתצמח לו זכות תביעה נגד חברת הביטוח ביום מן הימים, יהיה רשאי להגיש בשמה תביעה נגזרת בעילה של חלוקה אסורה. גם אם מוטלת על חברת הביטוח חובה לבחון את הסיכון שהפוליסות שהוציאה יובילו להיווצרות חובות עתידיים בבואה לבצע חלוקה – אין בכך כדי ללמד שכל בעל פוליסה יכול להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת במצב של חלוקה אסורה. מסקנה כזו תוביל לפריצה נרחבת מדי של מוסד התביעה הנגזרת, ותאפשר לרבים בעלי זיקה קלושה למצבה הפיננסי של החברה, לבקש לבוא בנעליה".

השופט סולברג מדגיש, כי הותיר בצריך עיון מספר שאלות: "לא קבעתי מה יהיה הדין כאשר מדובר בחוב קיים, אך לא חלוט; האם מצב שבו הנשייה היא עתידית – אך ודאית – מצדיק מתן מעמד לנושה כתובע נגזר? מאימתי נחשב החוב לוודאי, האם לשם כך נדרש פסק דין חלוט או שטר חוב שחולל, או שמא ניתן להסתפק בעצם הגשת תביעה, ואולי אף ברף נמוך מכך?". השופטים יצחק עמית ויורם דנציגר הסכימו עם השופט סולברג.