יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ מחלוקת בעליון על קבלת טענה בדבר מתנה

מחלוקת בעליון על קבלת טענה בדבר מתנה

הדפס
1.2.2018
@import url(http://cmsadmin.atp.co.il/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(http://cmsadmin.atp.co.il/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(http://cmsadmin.atp.co.il/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);

השופטים הנדל וסולברג:ככלל הטענה תישמע כאשר מדובר בין הורים וילדים * השופט מזוז: ייתכנו גם מקריםנוספים

 

 

מחלוקת בין שופטי ביתהמשפט העליון, באלו מקרים ניתן לקבל את הטענה לפיה העברה כספית הייתה מתנה ולאהלוואה. משמעות האבחנה היא, שבעוד בהלוואה על התובע להוכיח את גרסתו כדי לקבל אתהכסף – הרי שכאשר הנתבע מודה בקבלת הכספים וטוען שניתנו במתנה, נטל ההוכחה עובראליו כדי שייפטר מהשבתו.

השופט ניל הנדל סבור(25.1.18), כי ברגיל יש לצמצם את המקרים בהם תישמע טענה לפיה מדובר במתנה. "מוטבונכון להיצמד למבחן של זיקה בין הנותן והמקבל המאופיינת בדאגה לצרכיו של המקבל,כגון ביחסי הורה וילד" – ולא ביחסי אחים ואף לא ביחסי ידידים קרובים."נדרש מצב מובנה של דאגה לצרכי המקבל, כאשר הקשר בין הורה לבנו הוא הדוגמההמובהקת לכך.

"אפשר גם אפשרשקרוב שאינו הורה, ואף אינו קרוב משפחה – עשוי להעניק מתנה לאחר. השאלה היא קיומהשל חזקת מתנה. בל נשכח כי זוהי חזקה שאינה יצירת הדין, אלא הפסיקה, הכרוכה כאמורבניסיון ומציאות החיים. היא החריג. לטעמי, מתיחת הכלל מעבר לגבולותיו הנוכחייםאינה ראויה, ועשויה ליצור מעין בלבול, או ליתר דיוק – שבירת המחיצה – בין המקרההמתאים לחזקה, לבין בדיקת המקרה על פי נסיבותיו וכללי ההוכחה הרגילים".

לעומתו אומר השופט מנימזוז: "אין לשלול החלת חזקת המתנה גם במצבים אחרים, בהם אינה קיימת מחויבות,משפטית או חברתית, לדאוג לרווחתו ולמחסורו של המקבל.

"אכן, במקרים שלקרבה משפחתית מיוחדת – כגון יחסי הורים וילדיהם וכן יחסי סב או סבתא ונכדיהם - די בעצם הקרבה המשפחתית כדי לבסס חזקת מתנה, כאשר זו ניתנת כמובןלסתירה. לעומת זאת, במערכות יחסים אחרות בהם מבקשים להחיל את חזקת המתנה, נדרשמהטוען להוכיח כי מערכת היחסים הנטענת כללה בפועל הענקת מתנותוסיוע כלכלי, אף שמערכת יחסים כזו נעדרת מחויבות משפטית או אף חברתית-מוסרית לדאוגלמחסורו של המקבל. ככל שתוכח מערכת יחסים כזו, יהא בכך כדי לבסס חזקת מתנה גם ביחסלהענקה שבמחלוקת אשר לגביה אין ראיה קונקרטית שמדובר במתנה.

"ניסיון החיים מלמדכי במקרים שונים קרובי משפחה ברמת קרבה שברגיל אינה כוללת הענקת תמיכה כלכלית,נוהגים  בכל זאת להעניק מתנות ותמיכהכלכלית קרובי משפחה. כך למשל, מוכרים מקרים בהם דוד או דודה עריריים נוהגים להעניקמתנות ולסייע כלכלית לאחייניהם. כן מוכרים מקרים בהם ידידי משפחה, שאינם קרובימשפחה, תומכים כלכלית מסיבות שונות. כך גם מוכרים מקרים בהם קשישים העניקו מתנותואף הורישו את רכושם לאדם שאינו קרוב משפחה אשר סייע להם ותמך בהם בשעותיהםהקשות".

השופט נעם סולברג אומר,כי המחלוקת בין חבריו מצומצמת מכפי שנדמה, וכי הוא נוטה לעמדתו של השופט הנדל:"ככלל יש לתחום את גבולותיה של 'חזקת המתנה' למצבים של תמיכה במקבל, ולאלהרחיבה למצבים של מתן מתנות דרך קבע למקבל. האחריות ותחושת החובה של הנותן הםשיוצרים את החזקה שלפיה הנתינה הנדונה היא מתנה, וברגיל אין די ב'היסטוריה' שלמתנות כשלעצמה על מנת לבסס חזקה שכזו.

"עם זאת, אינני שולל שייתכן מצב שבו, כדעת חבריהשופט מ' מזוז, עצם קיומו של נוהגקבוע להעניק מתנות ישפוך אור גם על הנתינה הספציפית. עמדה זו מקובלת גם על דעתחברי, השופט נ' הנדל. מצב דבריםנדיר מעין זה, תלוי כמובן בטיבה ובמִשכה של מערכת היחסים הזו אל מול מאפייניהנתינה הנדונה. עלינו לזכור שחזקת המתנה בעצמה היא חריג לדיני הנטלים; ביסוסה עלמערכת יחסים של מעניק ומקבל, שאינה מושתתת על תחושת אחריות ותמיכה, אלא על רצוןוולונטרי להעניק מתנה בשל הכרת תודה וכיוצא בזה, על אחת כמה וכמה".