יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ העליון: אין לחרוג מהדין המהותי בתביעות קטנות

העליון: אין לחרוג מהדין המהותי בתביעות קטנות

הדפס
1.2.2018

השופט הנדל: הגמישות בערכאה זו היא רק בסדרי הדין ובדיניהראיות, ולא בדין המהותי

 

 

שופט ביתהמשפט העליון, ניל הנדל, מזהיר (30.1.18) מפני פריצת גבולות הדין המהותי בהליכיתביעות קטנות. לדבריו, גם ערכאה זו אינה מוסמכת לפסוק פיצוי על נזק שכלל לא הוכח.

השופט הנדלאומר, כי אכן בתביעות קטנות קיימת גמישות בדיני הראיות וסדרי הדין, כדי לפתוח אתשערי בית המשפט בפני האזרח הקטן. ואולם, גמישות זו "אינה חודרת לתחומי הדיןהמהותי, ואינה מאפשרת לבית המשפט לתביעות קטנות לקבל את תביעתו של תובע שלא השכיללהרים את נטל ההוכחה המוטל עליו".

השופט הנדלמדגיש: "גם כאשר בית המשפט לתביעות קטנות חש כי דחיית התביעה בשל אי הוכחתשיעור הנזק אינה ראויה, אין בידו להתעלם מן הדין המהותי ולפסוק לתובע שלא השכיללהציג ראיות ממשיות לגבי שיעור הנזק פיצוי על סמך אומדנה. במצבים כאלה, עשוי ביתהמשפט 'לנצל' את הגמישות בסדרי הדין ודיני הראיות על מנת לאפשר לתובע לתקן אתמחדלו, ולהוכיח את הנזק הנטען באמצעות ראיות מתאימות.

"פתרוןזה מצוי בסמכותו, ובמידה רבה אף משרת את תכלית הקמתו: פתיחת שערי בית המשפט בפניהאזרח הקטן שאינו בקיא בהוויות המחוקק וההלכה הפסוקה, ואינו מודע, בהכרח, לחובת הוכחתשיעור הנזק. אולם, מכאן ועד חריגה מהוראות הדין המהותי באשר לנטל ההוכחה – ארוכההדרך, ובלתי עבירה... השאיפה להגיע לתוצאה צודקת יותר נשגבת היא, אך יש לממשה אךורק בכלים משפטיים ראויים, כגון הסכמות בין הצדדים או דחיית הדיון על מנת לאפשרהבאת ראיות מספקות".