יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ העליון מגביל חקירות בעל תפקיד בחדלות פרעון

העליון מגביל חקירות בעל תפקיד בחדלות פרעון

הדפס
1.2.2018
@import url(http://cmsadmin.atp.co.il/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);

השופטת וילנר: בעל תפקיד המתכנן להגיש תביעה נגד גורםכלשהו, אינו רשאי לחקור את מי שעתיד להעיד מטעם הנתבע

 
בעל תפקידמטעם בית המשפט המתכנן להגיש תביעה נגד גורם כלשהו, אינו רשאי לחקור את מי שעתידלהעיד מטעם הנתבע - קובעת (30.1.18) שופטת בית המשפט העליון, יעל וילנר.

השופטת וילנרסוקרת את התפתחות הפסיקה בנוגע לסמכויות החקירה של בעל תפקיד בהליכי חדלות פרעון,ולפיה אין לאפשר לו להשיג אגב כך יתרון דיוני עתידי. על-פי אותו קו, ממשיכה השופטתוילנר, לא ניתן לאפשר לבעל התפקיד לחקור את מי שיעידו מטעם הנתבע בתביעה שהוא צפוילהגיש.

הסיבה לכך,מסבירה השופטת וילנר, היא מעמדו הדואלי של בעל התפקיד. נכון שהוא מהווה את ידוהארוכה של בית המשפט וככזה עליו להיות אוביקטיבי, אך הוא גם מייצג את אינטרס החברהועליו לפעול להגדלת מסת נכסיה. בתור שכזה הוא בעל דין אזרחי רגיל, ועל-פי הפסיקהאין להעניק לו יתרון דיוני מוקדם. השופטת וילנר אומרת:

"במערך היחסים שביןבעל התפקיד לבין מי שהוא עתיד להגיש נגדו תביעה בשם החברה, איני סבורה כי ניתןלתאר את בעל התפקיד כמי ש"חף מאינטרסים" ופועל באופן אובייקטיבילחלוטין. מטבע הדברים, בכובעו זה, לבעל התפקיד יש חובה (שהיא גם אינטרס) לפעוללמען השאת נכסי החברה, ובהקשר זה עלינו לראותו יותר כ'נציג החברה'. לפיכך, במקרהכזה, ככל שקיימת וודאות גבוהה כי בעל התפקיד יגיש תביעה כנציג החברה נגד אדם כלשהו,יש לראותו כבר בשלב החקירה כ'בעל דין אזרחי רגיל', ובשל כך קיימת הצדקה למנוע ממנויתרון דיוני שלא היה זכאי לו בהליך דיוני רגיל".

לצד זאת היא מדגישה:"לא בכל מקרה שבו יטען מי שזומן לחקירה בפני בעל תפקיד כי הוא עתיד להיות עדמטעם נתבע עתידי בתביעה שתוגש על-ידי בעל התפקיד, תתקבל הטענה באופן אוטומטי.על-מנת להימנע מחקירה שנועדה להשיג יתרון דיוני, על הנחקר הפוטנציאלי להוכיח ברמת ודאות גבוהה כי הוא צפוי להעידמטעם נתבע עתידי".