יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ הכנ"ר יחשוף מידע במכרז לעורכי דין

הכנ"ר יחשוף מידע במכרז לעורכי דין

הדפס
7.2.2018

בית המשפט חייב למסור לעורך דין שלאזכה במכרז את שמות המעריכים שחוות דעתם גרמה לתוצאה זו

 
הכנ"רחייב לחשוף בפני עורך דין את שמות המעריכים, אשר חוות דעתם גרמה לכך שלא ייכלל במאגרעורכי הדין עימם עובד הכנ"ר - קבע (1.2.18) שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אברהםרובין.

עורךדין שלא השיג את ציון הדרוש ביקש לחשוף את שמות המעריכים המחוזיים, אשר חוות דעתםגרמה לתוצאה זו, והשופט רובין קיבל את בקשתו. לדבריו, חובת הגילוי המצויה בחוק חובתמכרזים רחבה מזו החלה בחוק חופש המידע, והראשונה גוברת על האחרונה. פרשנות זו עולהבקנה אחד עם האינטרס של מי שהשקיע ממון ומשאבים בהתמודדות במכרז, ואשר הוא גדול משלמי שסתם מבקש מידע על התנהלות רשויות המדינה. השופט רובין קובע, כי גילוי המידע לאישבש את עבודת הכנ"ר, ואינו מקבל את הטענה לפיה חשיפת השמות תרתיע את המעריכיםמלבצע נאמנה את תפקידם.

עוד קובע השופט רובין, כי עבודת המעריכים אינה מהווה התייעצותפנימית הפטורה מגילוי, שכן הם עצמאיים ואינם אמורים להתייעץ עם איש, אלא רק לספק אתחוות דעתם. לדבריו, אפילו אם היה מקבל את טענות הכנ"ר - הרי שהאינטרסים העומדיםבבסיס חובת הגילוי שבדיני המכרזים - ובראשם הבקרה הציבורית על ההליך - היו גוברים.