יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ ניתן לחסום הליכים עצמאיים של חייב מיוצג

ניתן לחסום הליכים עצמאיים של חייב מיוצג

הדפס
26.7.2018

בית המשפט יכול למנוע הגשת הליכים בצורה עצמאית בידי חייב המיוצג בהליך בידי עורך דין – קובע שופט בית המשפט העליון, נעם סולברג.

השופט סולברג דחה ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה, בה נקבע: "בהתחשב בעובדה כי מדובר בחייב שמיוצג על ידי הסיוע המשפטי לצורך ניהול הליך חדלות הפרעון המנוהל לבקשתו, יש מקום להפסיק את הנוהג הלא-מקובל לטעמי בתיק זה, בו מוגשות בקשות על ידי החייב עצמו שלא על דעת מייצגיו. לא ייתכן כי מחד זוכה החייב לייצוג משפטי על ידי בא כוח הממומן על ידי מדינת ישראל ומנגד לא נשמע לעצותיו והחלטותיו, ומקום בו בא כוחו אינו סובר שיש מקום להגיש בקשה הוא בוחר להגישה בעצמו. משכך, תנאי להגשת כל בקשה חדשה נוספת על ידי החייב עצמו שבה הוא אינו מיוצג על ידי בא כוחו, תותנה בהפקדה מראש של סך 3,500 שקל בקופת בית המשפט ובצירוף החלטה זו לכל בקשה שתוגש לכל ערכאה שהיא".

בדחותו של ערעורו של החייב, אומר (17.7.18) השופט סולברג: "מרגע שהודיע בעל דין לבית המשפט על ייצוגו, התקשורת עם בעל הדין נעשית ככלל דרך בא כוח המייצג, ולא באופן ישיר. על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בייצוג מאת הסיוע המשפטי. במצב זה, בו המדינה רואה לנכון לממן עבור בעל הדין את ייצוגו המשפטי, הרי שככלל, ובהעדר טעם משכנע לנהוג אחרת, מצופה שבעל הדין ימסור את המושכות לידי מייצגו. סיוע משפטי ניתן למבקש רק אם לשכת הסיוע המשפטי משתכנעת שיש הצדקה לכך... המבקש ליהנות מן השירות המשפטי הניתן לו על-ידי המדינה, עליו גם להרכין ראשו כאשר אותו שירות משפטי עצמו מחליט כיצד לנהל את ההליך".

לדברי השופט סולברג, היה ניתן אפילו למנוע לחלוטין הגשת בקשות עצמאיות בידי החייב: "כאשר אדם מיוצג על-ידי עורך דין, הרי שככלל אין זה רצוי שבית המשפט ישמע אותו ב'שני קולות', שלו ושל מייצגו; אדם מיוצג הפונה בבקשה לבית המשפט על דעתו-שלו, עליו להבהיר מדוע אינו עושה כן באמצעות בא כוחו, ולשכנע שיש להידרש לבקשתו למרות זאת. על אחת כמה וכמה, כאמור לעיל, כאשר מדובר באדם שייצוגו נעשה על חשבון הקופה הציבורית".

כאמור, בית המשפט המחוזי הסתפק בצעד מתון יותר והתנה את הגשת הבקשות העצמאיות בהפקדת סכום להבטחת הוצאותיהם של יתר הצדדים – והשופט סולברג אומר שאין בכך כל פסול. סמכות זו קיימת ממילא, במיוחד כאשר סיכויי ההליך נמוכים. "כאשר עורך הדין המייצג נמנע מלהגיש בקשה מסוימת, וזו מוגשת על-ידי המבקש עצמו, קיים יסוד סביר להניח שלבקשה אין סיכויים גבוהים. כך בפרט כאשר הייצוג הוא באמצעות הסיוע המשפטי. מכיוון שעסקינן בהליך פשיטת רגל, ממילא גם קיים חשש סביר לגבי יכולת תשלום ההוצאות".