יום רביעי, 24 אפריל 2019
דף הבית  ñ מידע כללי  ñ תקנות המקרקעין

החל מיום 1.1.2012 נוסח תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) יוחלף

הדפס
22.9.2011
 
 

החל מיום 1.1.2012 נוסח תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) יוחלף.

מצ"ב קישור לנוסח החדש:

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/49A381A0-8747-4407-8163-60A5FE3FEA24/30908/7045.pdf

 

אנא קראו את כל הנוסח החדש של התקנות ותעמדו על ההבדלים, שימו לב לדגו' בחלק מן המקרים אין צורך בנסח טאבו.

בהמשך אני אעבור על החומר מול התכנים של הקורס וארכז בצורה מסודרת.

 

להלן ריכוז השינויים חלק המהותיים וכן להסדרים החדשים שנוספו:

1.         סעיף 9(ב) בדבר הגשת בקשה לרישום עסקה

2.         סעיף 10(ב) בדבר אישור עסקאות כאשר החותם הוא תאגיד

3.         סעיף 11(ב) בדבר צירוף תוכניות מאושרות

4.         סעיף 13 בדבר אישור העסקה לרישום

5.         סעיפים 14(ב), 14(ה) ו-14(ו) בדבר חתימת השטר בפני עו"ד ורישום העסקה

6.         סעיף 17 בדבר רישום ירושה

7.         סעיפים 18(ב) ו-18(ג) בדבר בגשת בקשה לרישום ירושה

8.         סעיף 20 בדבר תחולת סימן א'

9.         סימן ג' בדבר רישום הערות ומחיקתן

10.       סעיף 28(ב) בדבר הערה על מקל או מחסה

11.       סעיף 29(ב) בדבר הערה על אי התאמה

12.       סעיף 39 בדבר ביצוע העברה של רישום זכות קידמה ומימושה

13.       סימן ז' בדבר רישום הסכם שיתוף, פירוק שיתוף או רישום זיקת הנאה

14.       סעיף 43 בדבר בקשה לרישום ראשון

15.       סעיף 44(ג) בדבר בקשה לחידוש רישום

16.       סעיפים 45(א)(1), (4), (5) ו-45(ג) בדבר בקשה לתיקון שטח או גבולות

17.       סעיף 50(א) בדבר החלטת המפקח

18.       סעיף 54 בדבר הגשת בקשה לרישום בפנקס הבתים המשותפים

19.       סעיף 55(ב) בדבר מתן צו רישום

20.       סעיף 56 בדבר רישום צו בתים משותפים

21.       סעיפים 57(ב) ו-(ג) בית משותף המורכב מבתים משותפים

22.       סעיף 58 בדבר בקשה לתיקון צו רישום

23.       סעיף 59(ה) בדבר הגשת טענות והחלטת המפקח בבקשה לתיקון צו רישום

24.       סעיפים 64-66 בדבר רישום פעולת תכנון ורישום חלוקה חדשה

25.       סעיפים 67(ב) ו-(ג) בדבר הוראות כלליות על חלוקה פיצול ואיחוד

26.       סעיף 70 בדבר ביטול זכות רשומה

27.       סעיף 72(ב) בדבר הפקעת משכנתא

28.       סעיף 73 בדבר מחיקת עיקולים

29.       סעיף 74(ב) בדבר התקופה לערר לממונה

30.       סעיף 76(ב) בדבר התקופה לערעור לבית המשפט

31.       סעיף 80 בדבר פרטי כתב התביעה לענין בית משותף

32.       סעיף 81 בדבר צירוף תקנון לכתב תביעה בבית שאינו רשום כבית משותף

33.       סעיף 84(א) בדבר רישום תקנון לבית משותף

34.       סעיף 90(ג) בדבר צירוף מסמכים סרוקים

35.       סעיף 91 בדבר עיון בפנקסים

36.       סעיף 92 בדבק קבלת נסחים

37.       סעיף 93 בדבר עיון באוסף תעודות וקבלת עותקים מאושרים

38.       סעיף 94 בדבר העברה מרשם לרשם

39.       סעיף 95 בדבר תיקון טעויות

40.       סעיף 96 בדבר פרסום בעיתונים

41.       סעיף 97 בדבר הוצאות