מכרז פומבי מס’ 1/2021 למתן שירותי צילום למחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין

מכרז פומבי מס’ 1/2021 למתן שירותי צילום למחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין

03/03/2021 – מענה לשאלות הבהרה- מכרז צילום- מחוז תל אביב, לקריאה לחצו כאן

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 1/2021 למתן שירותי צילום למחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז"). הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 15:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 11.3.2021 בשעה 15:00.

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס' 1/2021 למתן שירותי צילום למחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז").

 

לעיון במסמכי המכרז לחצו כאן

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז 3.3.2021.

 

הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרזלתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 15:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 11.3.2021 בשעה 15:00. הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז. ההצעה תוגש במעטפה סגורה ללא כל סימנים מזהים ועל גביה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד. במועד מסירת ההצעה על המציע לקבל אישור בכתב על מסירת ההצעה.

 

הגשת מועמדות – ההצעה תוגש באופן שכדלקמן:

  • מעטפה א' תכיל את כל מסמכי המכרז, למעט ההצעה הכספית, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז פומבי 1/2020 למתן שירותי צילום למחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין".
  • מעטפה ב' תכיל את ההצעה הכספית בלבד, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז פומבי 1/2020 למתן שירותי צילום למחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין".
  • את המעטפות האמורות, יכניס המציע בתוך מעטפה ג', שעליה יירשם: "מכרז פומבי 1/2020 למתן שירותי צילום למחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין". את המעטפה השלישית כשהיא חתומה, מלאה ושלימה על כל צרופותיה, יש להכניס לתיבת המכרזים של הלשכה כמפורט לעיל.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

 

תנאי הסף המקצועיים להגשת המועמדות על ידי מציעים הינם (לתנאי סף כללים, ראה במסמכי המכרז):

  • המציע הינו בעל ניסיון ב-7 השנים האחרונות בעבודה מול 2 גופים ציבוריים ו/או ממשלתיים ו/או ארגונים גדולים לפחות. בסעיף זה "גופים ציבוריים ו/או ממשלתיים" – רשויות ממשלתיות, חברות ממשלתיות, עיריות ורשויות מוניציפאליות ו/או תאגידים סטטוטוריים שהוקמו מכוח החוק.
  • המציע הינו בעל הכשרה מקצועית מוכחת בתחומי צילום אירועים וכנסים לגופים במשק הישראלי.
  • להוכחת המציע בתנאי הסף המקצועיים, על המציע לצרף, כתנאי להשתתפותו במכרז זה, אישורים ומסמכים אשר יש בהם להעיד על התקיימות תנאי הסף במציע.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז והוראות מודעה זו, גוברות הוראות מסמכי המכרז על הוראות מודעה זו.

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il