מתן שירותים משפטיים לחברה פרטית בניהול עורך הדין

מתן שירותים משפטיים לחברה פרטית בניהול עורך הדין

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מתעתד להקים חברה פרטית שתעניק שירותים מסוימים שאינם משפטיים ומבקש לדעת אם קיימת מניעה מבחינתו ליתן שירותים משפטיים לחברה, לרבות גביית חובות מטעמה, גם אם הנו נושא משרה בחברה.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי קיימת מניעה אתית על עורך דין המכהן כנושא משרה בחברה לשמש גם מייצגהּ או יועצהּ המשפטי של החברה, וזאת מכוח כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003 (ר' החלטות הוועדה לענייני עיסוק אחר בביטאון "אתיקה מקצועית" 24 – הנחיות והחלטות הוועדה לענייני עיסוק אחר; וכן החלטות ועדת האתיקה הארצית בביטאון "אתיקה מקצועית" 55 – עיסוק אחר: עורך הדין שהינו בעל מניות בחברה רשאי לייצגה; וביטאון "אתיקה מקצועית" 70 – ניגוד עניינים: עיסוק אחר).
כאמור בהחלטות הללו, אין בהוראות כללי עיסוק אחר כדי למנוע מעורך דין לשמש מייצגהּ או יועצהּ המשפטי של חברה שהוא בעל מניות בה כל עוד אינו נושא במשרה כלשהי בה, שכן נקבע כי מותר לעורך דין להיות בעל מניות בחברה ואין מדובר ב"עיסוק אחר" כמשמעותו בכללים.
עוד הובהר לעורך הדין הפונה כי בכפוף לקבלת היתר הוועדה המיוחדת שבראשות יושב ראש ועדת האתיקה הארצית, כמובנהּ בכלל 1(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003, לא תהיה מניעה להענקת השירותים המשפטיים.

שא/90103
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il