Skip to Content Contact Us

יום הפרקליט – עורך דין ללא עלות (מחוז ירושלים)

פרטים נוספים
המוצר אינו זמין

תקנון התחרות מוח & כוח מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין

 • רשאים להשתתף
 1. רק עורכי דין רשאים להשתתף. כל עורך דין אשר ישתתף באירוע ה-“NIGHT POOL” ויציג רשיון עריכת דין.
 2. לא תינתן אפשרות למיופה כוח לקחת חלק בתחרות מלבד עורך הדין עצמו.
 3. עורך דין בעל תעודת נכה גופנית יהיה רשאי לעלות להשתתף בחידון הטריוויה ישירות, מבלי לקחת חלק במשחק הבעיטות.
 • שעות הפעילות:
 1. משחק הבעיטות יהיה פתוח לפעילות בין השעות 17:30 ועד לשעה 19:30. מובהר כי לא יינתן להיכנס לתור הבעיטות לאחר השעה 19:20.
 • ואלו הם הכללים על פיהם תנוהל התחרות:
 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תנוהל תחרות כוח ומוח של מחוז ת”א במסגרתה, מתבקשים המשתתפים לבצע משחק מקדים של בעיטה לכיוון שער בעל מד מדידה דיגיטלי ולאחר מכן העולים לשלב הטריוויה יענו על גבי לוח מחיק על השאלות שישאלו. האחרון שיוותר יוכרז כזוכה.
 2. במסגרת משחק המקדים של בעיטה לכיוון השער, יוכל כל עורך דין לבעוט פעם אחת בלבד לכיוון השער ממרחק אחיד שיקבע על ידי מפעיל המתקן, ותוצאתו תירשם.
 3. העולים לשלב הטריוויה יהיו אלו (סה”כ 20):

  פירסום מתאים לאתר מחוז תל אביב
  פירסום מתאים לאתר מחוז תל אביב

– 5 הגברים שבעטו במדידה הכי חזק

– 5 הגברים שבעטו במדידה הכי חלש

– 5 הנשים שבעטו במדידה הכי חזק

– 5 הנשים שבעטו במדידה הכי חלש

 

 1. במידה ויהיה תיקו בתוצאת המדידה של המשתתפים המועמדים לעלייה לשלב הטריוויה שבס’ 7 לעיל – כל אחד בעל אותה תוצאה יעלה להשתתף בתחרות הטריוויה.

 

 1. השאלון יתבסס על ידע כללי/משפטי כאשר התשובה תרשם על גבי לוח מחיק שיינתן לכל משתתף טרם עלייתו לבמה.

 

 1. לאחר שתשאל כל שאלה, יינתן פרק זמן של 20 שניות למענה, ומשתתף שלא ידע את התשובה ירד מהבמה

 

 1. השאלון יתקיים לפני עליית מרגי להופעה או מיד אחריה תלוי בלוחות הזמנים.

 

 1. האחרון שיוותר יוכרז כזוכה- בזוג כרטיסי טיסה.

 

 1. תנאי מימוש זוג כרטיסי הטיסה יהיו בהתאם למועדים שיינתנו על ידי כרמל תיירות בע”מ.

 

 1. ההשתתפות בתחרות כפופה להוראות התקנון שלהלן; מודגש בזאת, כי במידה ומשתתף אינו מסכים לתנאים והוראות אלו, הוא אינו רשאי להשתתף בתחרות.

 

 1. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין ועובדי כרמל תיירות בע”מ המנהלת את התחרות, לרבות בני משפחותיהם מדרגה ראשונה. במקרה שעובד החברה הנ”ל ו/או בן משפחתו מדרגה ראשונה ו/או עובד מחוז ת”א ו/או בן משפחתו מדרגה ראשונה ישתתף בתחרות ויזכה, זכייתו תבוטל.

 

 1. המשתתפים בתחרות בעצם מאשרים כי הם קראו, הבינו, מאשרים ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין ו/או את מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לתחרות ו/או לתקנון זה ו/או לתקלה כלשהי ככל שתתרחש, בקשר לתחרות והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.

 

 1. לא תהיה למשתתף ו/או מי מטעמו ו/או במקומו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין ו/או נגד מי מעובדיו ו/או מי מטעמו באשר להכרעתו מי הזוכה.

 

 1. למחוז ת”א בלשכת עורכי הדין הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע ו/או לסיים השתתפות של משתתף בתחרות ו/או לעכב ו/או למנוע מסירת פרס למשתתף שלדעתו יש חשש סביר שמנע השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן יהא רשאי לעכב או למנוע מסירת הפרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיש לו חשש שהמשתתף עקף את הוראות תקנון זה באופן אחר כלשהו. מובהר כי בכל מקרה של אלימות מילולית או פיזית המשתתף יפסל מלהשתתף בתחרות.

 

 1. לעניין זה, “חוסר תום לב” ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם ההשתתפות בתחרות באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות התחרות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של הוראות תקנון זה.

 

 • תקופת התחרות ושונות:

 

 1. התחרות תתקיים ביום הפרקליט של מחוז ת”א בתאריך ה- 28.8.19, המתקיים בפארק המים שפיים בין השעות 17:30-19:30.

 

 1. למחוז ת”א  שמורה הזכות לקצר ו/או להאריך ו/או לשנות את תקופת התחרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, הכרזה על הזוכה תינתן לאחר עריכת חידון הטריוויה ואולם מחוז ת”א יהיה רשאי לדחות את מועד ההכרזה למועד מאוחר יותר מכל סיבה שהיא ומבלי שיצטרך לנמק.

 

 1. מובהר כי רישומי תוצאות הבעיטה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לעלייה לשלב חידון הטריוויה, ולא תתקבל כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם התחרות.

 

 1. הפרס לזוכה הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אף משתתף לא יהא זכאי להמיר ו/או להחליף את הפרס בשווה כסף ו/או בכל פרס או מוצר אחר.

 

 1. מתן הפרס מותנה בכך שהזוכה מעניק את הסכמתו המלאה למחוז ת”א בלשכת עורכי הדין לעשות שימוש בשמו המלא ובתמונתו על מנת לקדם פעילויות עתידיות אחרות.

 

 1. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מחוז ת”א בלשכת עורכי הידן רשאי לעכב הכרזה על זוכה ו/או מסירת הפרס, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצורך אימות הזכייה בתחרות.

 

 1. במקרה שיגיע לידי מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין מידע לפיו הזכייה בפרס נעשתה תוך מעשה הונאה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, יהא מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין רשאי אז, שלא למסור את הפרס לזוכה ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור וללא חובת הוכחה והזוכה מתחייב להשיב את הפרס מיד עם קבלת דרישה מצדו כאמור.

 

 1. שם הזוכה יפורסם בעמוד הרשמי של מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין בפייסבוק ו/או בכל מדיה אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדית של מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין, ובהשתתפותו בתחרות מאשר ומביע המשתתף את הסכמתו המלאה לכך, לרבות לפרסום תמונתו לצד שמו.

 

 1. במקרה שזכייה של זוכה בוטלה מכל סיבה שהיא מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין יהיה רשאי להעביר את הפרס למשתתף אחר, אשר עומד בתנאי תקנון זה, ולמשתתף שזכייתו בוטלה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 1. זוכה שלא יהיה באפשרותו לממש את הפרס בו זכה מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או פרס חלופי ו/או אחר ויהיה מנוע מלהעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בנוגע למימוש ו/או קבלת הפרס.

 

 1. השתתפות בתחרות נסמכת על מערכות מחשב, אשר אינן חסינות מטעויות ו/או תקלות. מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין ו/או מי מטעמו אינו מתחייב כי ההשתתפות בתחרות תקוים ו/או תירשם ללא תקלות או שגיאות ולמשתתף בתחרות לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כתוצאה מכך כלפי מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין ו/או מי מטעמו.

 

 1. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של התחרות בכל אופן שהוא, כדי למנוע ממשתתף מלהשתתף בתחרות, לא תהא למשתתפים או למבקשים להשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין ו/או מי מטעמו. מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין ו/או מי מטעמו לא ישא ולא ידרש לשאת ולא ישפה ולא ידרש לשפות משתתף כלשהו או מי שביקש להשתתף או אדם אחר, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לו כתוצאה מהשתתפותו או אי השתתפותו בתחרות.

 

 1. במקרה של תקלה שתפגע בהתנהלות התקינה של התחרות, מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית, להחליט לבטל ו/או לשנות ו/או לקצר ו/או להאריך ו/או לבצע כל פעולה בקשר עם התחרות.

 

 1. מובהר כי מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין ו/או מי מטעמו אינם ולא יהיו אחראים לאי הצלחה להשתתפות בתחרות לרבות בנסיבות בהן משתתף נחסם מהשתתפות בידיעתו ו/או שלא בידיעתו לרבות בכל מקרה של תקלה טכנית ו/או כל תקלה אחרת שתמנע השתתפות.

 

 1. השתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ומחוז ת”א בלשכת עורכי הדין ו/או מי מטעמו לא ישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף, הקשור במישרין או בעקיפין עם התחרות ועם מימוש הפרס, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת ו/או כל גורם אחר.

 

 1. על אף כל האמור בתקנון זה לעיל, מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפעול כלהלן – לקצר ו/או להאריך ו/או לשנות את תקופת התחרות בכפוף לדרישות החוק.

 

 1. מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין לא יהיה אחראי לשום פרסום לתחרות, בכל דרך ו/או מדיה, שיבוצע על ידי צדדים שלישיים ובכלל זה על ידי משתתפים בתחרות ו/או משתמשי רשת הפייסבוק (ובכללם אוהדי עמוד הפייסבוק של מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין), לרבות על דרך שילוב קישורים, בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר באינטרנט, אשר ישולבו על ידי המשתתפים בתחרות.

 

 1. מובהר כי למשתתפים בתחרות לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין ו/או כלפי מי מטעמו בקשר עם קביעת המשתתפים ו/או קביעת ו/או בחירת הזוכה, ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה למחוז ת”א בלשכת עורכי הדין ו/או למי מטעמו בלבד.

 

 1. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בתחרות מצהיר ומסכים בזאת כי השתתפותו בתחרות הנה לצורכי שעשוע בלבד – וכי הכרעת מארגני התחרות היא סופית, חלוטה, מחייבת, בלתי ניתנת לשינוי ו/או תביעה ו/או לערעור ומחייבת, כי יתכן שיפלו טעויות, לרבות טעות בשיקול דעת, בניהול התחרות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בתחרות עילה לכל תביעה או טענה או דרישה.

 

 1. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין על פי כל דין, המשתתף מתחייב לפצות ו/או לשפות את מחוז ת”א בלשכת עורכי הדין מנהליה, עובדיה, נציגיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור בתחרות, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי תקנון זה ו/או הוראות כל דין על ידי המשתתף, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי צד שלישי, בגין הפרת הוראות תקנון זה ו/או הוראות החוק על ידי המשתתף.

 

 1. הדין החל על תקנון זה ועל התחרות וכל הנובע וקשור בהם, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לתנאי תקנון זה, לתחרות ולכל הקשור בהם, היא בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

 

 1. לצורך הנוחות, בתקנון זה להלן, השימוש בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך, שימוש בתנאים זה בלשון זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר והעניין.
פירסום מתאים לאתר מחוז תל אביב
התקנון המחייב נמצא במשרדי מחוז תל-אביב ברחוב דניאל פריש 10 קומה 3 תל אביב

*** כרטיס ללא עלות יינתן לעורך דין השייך למחוז ירושלים  בלבד ובהצגת רישיון עורך דין בלבד במקום האירוע.

*** הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 

 

 

פירסום מתאים לאתר מחוז תל אביב

מה בתוכנית

28.8.19
 • 17:30
  פתיחת דלתות
 • רגע לפני החזרה ללימודים, בואו ליהנות בפארק המים שפיים בהפנינג לעורכי דין ובני משפחותיהם.
 • 20:00
  מרגי בהופעה
 • * חלוקת הכרטיסים תתבצע במקום ביום האירוע

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

Back top top