הארכת הצו – עד יום י"ז בכסלו התשפ"ד, 30 בנובמבר יפעלו בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל במתכונת מצב חירום מיוחד + תיקון לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל

*** עדכון 09/11
הארכת הצו – עד יום י"ז בכסלו התשפ"ד, 30 בנובמבר יפעלו בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל במתכונת מצב חירום מיוחד. (יחולו תקנות 3 עד 5)
בתוקף סמכות שר המשפטים, יריב לוין לפי סעיפים 106 , 108 , ו- 109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 , 1 וסעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 , 2 יחולו התקנות הבאות החל מיום א' בכסלו התשפ"ד (14 בנובמבר 2023)
\
__________
"חרבות ברזל"הוראת שעה –
1.בתקופה שעד יום י" ז בכסלו התשפ"ד (30 בנובמבר 2023 ), יראו כאילו בתקנה 3 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד),
התשנ"א- 19913 –
( 1 ) בתקנת משנה (א), אחרי פסקה ( 6) נאמר :
(" 7 ( דיוני קדם-משפט בהליכים אזרחיים בדרך של היוועדות חזותית
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט- 20184 , אלא אם כן הסכימו
הצדדים לקיום הדיון בנוכחות של באי כוחם;
( 😎 עתירות מנהליות וערעורים לפי חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים,
התש"ס- 20005, בדרך של היוועדות חזותית, בכפוף להסכמת הצדדים ;
( 9 ( דיוני קדם משפט בבית המשפט לענייני משפחה." ;
( 2 ) אחרי תקנת משנה )ה(, נאמר:
"(ו) לעניין תקנת משנה )א() 7( ו- ) 8 (, קיום דיונים שצד להם הוא אסיר
או עצור יהיה בכפוף להיתכנות לקיומם בהיוועדות חזותית במיתקני
שירות בתי הסוהר, בשים לב לדחיפותם של הליכים אחרים בעניינם של
אסירים או עצורים;" ;

__________

במטרה לחזור באופן הדרגתי לעבודה סדורה של בתי המשפט ובתי הדין לעבודה ומתוך כוונה להקל על בעלי
הדין ועורכי הדין אשר נבצר מהם מלנהל את עניינם בבתי המשפט בשל צו השעה, הודיע הערב שר המשפטים
על הארכת תקופת מצב החירום המיוחד בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה עד ליום .30.11.23
במקביל חתם שר המשפטים על תיקון לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל )הוראת שעה()סדרי דין
במצב חירום מיוחד(, התשפ"ד2023- וכן על תיקון לתקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין במצב חירום מיוחד(
)הוראת שעה(, התשפ"ד- ,2023 לפיהן החל מיום 14.11.23 ועד ליום 30.11.23 יתווספו לרשימת סוגי העניין
שידונו בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה העניינים הבאים:
.1 בבתי משפט המחוזיים ובבתי משפט השלום – דיוני קדם משפט בהליכים אזרחיים יתקיימו בדרך
של היוועדות חזותית, בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט,2018- אלא אם כן
הסכימו הצדדים לקיום הדיון באולם בית המשפט בנוכחות של באי כוחם;
.2 בבתי המשפט לעניינים מנהלים – יתקיימו דיונים בעתירות מנהליות ובערעורים מנהליים לפי חוק
בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס,2000- בדרך של היוועדות חזותית, בכפוף להסכמת
הצדדים;
.3 בבתי המשפט לענייני משפחה – יתקיימו דיוני קדם משפט באולם בית המשפט בנוכחות בעלי הדין
ובאי כוחם;
.4 בבתי הדין האזוריים לעבודה – יתקיימו ישיבות קדם משפט בדרך של היוועדות חזותית אלא אם
כן הסכימו הצדדים לקיום דיון באולם בית המשפט בנוכחות באי כוחם;
.5 בבית הדין הארצי לעבודה – יתקיימו דיונים בדרך של היוועדות חזותית בהסכמת הצדדים.
עניינים אלה ידונו בנוסף לעניינים הנדונים כבר כיום בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה ובכלל זה הליכי
מעצר ושחרור, עתירות דחופות לבית המשפט הגבוה לצדק; בקשות לסעדים זמניים דחופים בענינים
אזרחיים וכן בעניינים המפורטים בהודעת מנהל בתי המשפט ובהודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה.
עובדי מזכירויות בתי המשפט יצרו בימים אלה קשר טלפוני עם הצדדים במטרה לברר עמם את היתכנות
קיום הדיון במועד שנקבע כמפורט לעיל.
בעל דין או בא כוחו אשר נבצר ממנו להשתתף בדיון בנסיבות הקשורות במצב הביטחוני )גיוס בצו ,8 פינוי
מאזור המגורים וכו'(, מתבקש לציין זאת בפני עובדי מזכירויות בית המשפט, במסגרת שיחת הטלפון
הנזכרת לעיל, והדיון בעניינו ידחה למועד מאוחר ללא צורך בהגשת בקשת דחייה לבית המשפט. בעל דין
או בא כוחו אשר נבצר ממנו מלהשתתף בדיון מטעם שאינו קשור במצב הבטחוני, יוכל להגיש בקשת דחייה
לבית המשפט.
בעל דין שנקבע בעניינו דיון שאינו מסוגי העניין הנדונים בתקופת מצב החירום, המבקש כי עניינו ידון, רשאי
לפנות בבקשה לנשיא בית המשפט או בית הדין לעבודה, לפי העניין, בה יפרט את טעמיו.

ייתכנו שינויים במועדי הדיון נוכח אילוצי בתי המשפט ובתי הדין בשל מצב החירום המיוחד. לא יתקיים
דיון בלא תיאום מראש עם עורכי הדין או בעלי הדין.
לבירורים ניתן לפנות למרכז המידע בטלפון 3852* או 077-2703333 ובאתר האינטרנט של הרשות השופטת.

 

 

\

 

 

 

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il