ועדת האתיקה

אודות ועדת האתיקה המחוזית

ועדת האתיקה הינה ועדה חקוקה שהוקמה לפי חוק הלשכה ומונה 25 חברים. הוועדה אמונה על מתן חוות דעת מקדימות בענייני משמעת של עורכי דין, לפי פנייה של חבר המחוז, ועל העמדתם לדין משמעתי של חברי המחוז בשל ביצוע עבירות משמעת, בין ביוזמתה ובין על פי תלונתו של אחר.

נוסף על אלה, מוסמכת הוועדה לבקש השעייתו הזמנית של עורך דין שהוגש נגדו כתב אישום בבית משפט או בבית דין צבאי בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון בנסיבות העניין, וכן לפתוח בהליך הטלת עונש כנגד עורך דין שהורשע בבית משפט או בבית דין צבאי בפסק סופי בשל עבירה פלילית כאמור.

לצד הוועדה פועל פרקליט ועדת האתיקה, שתפקידו לברר תלונות על עבירות משמעת של עורכי דין המטופלות בידי הוועדה ולהעבירן אל הוועדה בצירוף המלצתה, לייצג את ועדת האתיקה בהליכים לפני בתי הדין המשמעתיים ולפני בתי המשפט ולייעץ לוועדה בכל עניין הקשור בכך.                                               לצורך מילוי תפקידיו רשאי פרקליט הוועדה להסתייע בחברי הלשכה.

לצפיה בדו"ח סיכום הפעילות לשנת 2020:

חברי ועדת האתיקה

עו"ד ערן גולן – יו"ר הועדה

חברי הוועדה

עו"ד אבירם בורוכוב

עו"ד מירב גבע

עו"ד לימור נגלר

עו"ד מיכל ריס

עו"ד יהודה שטרן

עו"ד אורן טננבוים

עו"ד איתן אדר

עו"ד איתן סבג

עו"ד ארז חבר

עו"ד עזריאל (עוזי) חריזי

עו"ד ענת בן זאב

עו"ד רואי כחלון

עו"ד חיה מנע

עו"ד רונן זיו

עו"ד מאיה טריגר

עו"ד רותי ויסנביק שאולי

רון קרניאלי

איתן רחימי

ועדת האתיקה מוסמכת לתת חוות דעת מקדימה בענייני משמעת של עורכי דין על פי פניית עורך דין חבר המחוז בעניין הנוגע אליו ולפעולה עתידית שברצונו לבצע, בהתאם לסעיף 60א לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.

עורך הדין המוסר עובדות נכונות ומלאות ומקפיד לפעול על פי האמור בחוות הדעת המקדימה – לא תעמידו הוועדה לדין משמעתי אף אם תוגש נגדו תלונה בעניין אלא אם יתברר בדיעבד כי העובדות שהוצגו בפני הוועדה אינן נכונות או מלאות.

בהתאם לנהלי הוועדה, שאילתה תוגש בכתב תוך ציון מלוא העובדות והנתונים הנדרשים למתן חוות הדעת המקדימה, לרבות מסמכים רלוונטיים, ובצירוף טופס הגשת שאילתה ערוך במלואו, הכולל שמו של כל אדם ו/או תאגיד הנוגע לדבר ושעלול להיפגע מחוות הדעת המקדימה או שעשויה להיות לו עמדה בעניין.
במקרים מסוג זה נוהגת ועדת האתיקה לתת לגורם האחר אפשרות להביע התייחסותו לעניין בטרם תחליט אם להביע את עמדתה, בכפוף לאישור בכתב מאת עורך הדין הפונה.

לפני הגשת שאילתה מומלץ לעיין במאגר המידע שלהלן, כמו גם בביטאוני "אתיקה מקצועית" של ועדת האתיקה הארצית ובפדאור האתיקה

נהלי ועדת האתיקה

נוהל טיפול בתלונות
למידע נוסף
פרסום נהלים מדיניות ועדה והנחיות פרקליט
למידע נוסף
טיפול בפניות ובמידע על עבירות משמעת
למידע נוסף
טיפול בשאילתות
למידע נוסף
טיפול בבקשות להשעיה זמנית ולהטלת עונש
למידע נוסף
טיפול בפניית בית משפט למתן חוות דעת בענייני משמעת
למידע נוסף

מדיניות ועדת האתיקה

ניגוד עניינים עקב ניידות עורכי דין בין משרדים או מיזוגי משרדים
למידע נוסף
השעיה זמנית
למידע נוסף
שמירת חומר ארכיוני
למידע נוסף
התבטאויות בלתי ראויות מצד עורכי דין
למידע נוסף
איומים אסורים
למידע נוסף
הקלטת עורך דין
למידע נוסף
עניין אישי בעריכת ייפוי כוח מתמשך
למידע נוסף
מתן התראה לצד שאינו מיוצג
למידע נוסף
ביטול תלונה ושיבוש הליכי הבירור
למידע נוסף
מדיניות הקצאת משאבים לשנת 2022-2023
למידע נוסף

טפסים

טופס הגשת תלונה
למידע נוסף
טופס הגשת שאילתה
למידע נוסף

הגשת תלונה ובירורה

עורכי דין בישראל כפופים לדין המשמעתי לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, והכללים שהותקנו מכוחו; ככלל, תלונה נגד עורך דין יש להגיש לוועדת האתיקה המחוזית במחוז שבו נמצא מענו של עורך הדין.
כדי שהפנייה תטופל, יש להגישה באמצעות טופס הגשת תלונה. תשומת הלב מופנית לכך שבהתאם לנהלי הוועדה אי-הגשת התלונה באמצעות טופס זה, או אי-מילוי כל הפרטים בטופס, יביאו לכך שהתלונה לא תטופל.

מתלונן יידרש לאמת את פרטי תלונתו בתצהיר חתום ומאומת כדין בכל אחד מהמקרים הבאים:
(א)     אם התלונה הוגשה על-ידי צד להליך שבו עורך הדין הנילון מייצג את הצד שכנגד;
(ב)     במהלך חמש השנים האחרונות הוגשו על ידי המתלונן תלונות נוספות נגד עורכי דין אחרים לוועדת אתיקה;
(ג)      אם תלונה באותו עניין או תלונה נגד אותו עורך דין הוגשה כבר בעבר על-ידי המתלונן;
(ד)     אם מתנהל בין המתלונן לעורך הדין הנילון הליך משפטי בעניין שבקשר אליו הוגשה התלונה.

את טופס הגשת התלונה וכל המסמכים שיצורפו לו ניתן להגיש לוועדת האתיקה באחת מהדרכים הבאות:
דוא"ל – etika@tabar.org.il
פקס – 03-6918074
מען – רח' דניאל פריש 10 תל אביב

בכפוף לקבלת כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, לרבות תצהיר לאימות פרטי התלונה (אם יתבקש), תבחן ועדת האתיקה את התלונה, ואם הדבר ייראה לה דרוש – תבקש את תגובתו בכתב של עורך הדין שלגביו הוגשה התלונה ותחליט אם להגיש קובלנה בעקבות התלונה, או אם לאו.

הכרעה בתלונה

הדיונים בוועדת האתיקה מתנהלים בדלתיים סגורות, ללא נוכחות מי מהצדדים, ותוכנם חסוי.
החלטות הוועדה מתקבלות על יסוד המסמכים הנמצאים בפניה ונשלחת אל הצדדים בדואר.

במידה שוועדת האתיקה תחליט לגנוז את התלונה, באפשרות המתלונן לפנות לגופים נוספים הרשאים אף הם להגיש קובלנה לבית הדין המשמעתי בשל עבירת משמעת – ועדת האתיקה הארצית, היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.
במידה שוועדת האתיקה תמצא כי יש בסיס לנקיטת צעדים משמעתיים נגד עורך הדין הנילון, תוגש קובלנה מתאימה לבית הדין המשמעתי במחוז.

הדיונים בבית הדין המשמעתי מתנהלים בדלתיים פתוחות, אלא אם כן יחליט בית הדין אחרת מהטעמים הנקובים בחוק.
יודגש כי תפקיד בתי הדין המשמעתיים מצטמצם על פי החוק לטיפול משמעתי בלבד, ולא תמיד מוסמכים הם להעניק למתלונן את הסעד המבוקש על ידו.
כמו כן, אין בסמכות ועדת האתיקה להורות לנילון לפעול בצורה מקצועית בדרך זו או אחרת.

שאילתות
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il