תנאי שימוש

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של לשכת עורכי הדין בישראל. (להלן: "הלשכה")
 2. מטרת האתר, שכתובתו ברשת האינטרנט https://org.il, הינה ארגון ושיווק השתלמויות מקצועיות, הטבות ואירועי תרבות (להלן, לשם הקיצור: "פעילויות") לעורכי דין חברי הלשכה בכלל וחברי מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין (להלן "מחוז תל אביב"), בפרט (להלן: "האתר").
 3. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעדכן, לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי השימוש, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים בעת ביצוע הפעולה באתר.
 4. בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן:" תנאי השימוש").
 5. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

קבלת תנאי השימוש

 1. המידע המופיע באתר מופנה ומיועד לשימוש ציבור עורכי הדין, חברי הלשכה ואלה זכאים לבצע פעולה באתר. זכות שימוש זו אינה ניתנת להעברה.
 2. הלשכה ו/או מחוז תל אביב רשאים לקבוע לפי שיקול דעתם הבלעדי כי פעילות ספציפית מיועדת אך ורק לעורכי הדין אשר הרשומים במחוז תל אביב. הלשכה ו/או מחוז תל אביב יציינו  כי זאת באופן מודגש.
 3. השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש, כפוף לתנאי התקנון ומהווה משום הסכמה מצדו לתנאים אלה. תנאי שימוש אלו יחולו על כל התקשרות לפעילות כלשהי אשר עורך דין רכש ו/או נרשם לה באמצעות האתר.
 4. ללשכה הזכות הבלעדית לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהשירותים המוצעים באתר, לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
 5. עוד מובהר כי הרכישה באתר תהא באחריות עורך הדין בלבד. וכי אחריותו של עורך הין העושה שימוש באתר לבחון את התנאים ו/או המוצרים המוצעים באתר, לרבות התנאים המיוחדים המופיעים לגבי כל שירות ו/או הטבה ו/או פעילות.
 6. מודגש כי, בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו, והן אשר תחייבנה את המשתמש לכל דבר ועניין. כל זאת, אלא אם כן האתר ציין באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו כי הוראותיו גוברות על הוראות תנאי השימוש.

ביצוע פעולות באתר והשימוש בו

 1. עורך הדין יזין במערכת האתר את פרטיו המזהים על מנת לבצע פעולה באתר, לרבות: מספר חבר בלשכת עורכי הדין, מספר תעודת זהות, שם פרטי ומשפחה כפי המופיע ברישומי המחוז בו הגולש הינו חבר ואמצעי תקשורת, כגון מספר נייד וכתובת דואר אלקטרוני (להלן: "המשתמש" ו- "הפרטים המזהים", בהתאמה).
 2. יובהר כי באחריותו של המשתמש לוודא את נכונות הפרטים המזהים אותם מוסר הוא למערכת לצורך ביצוע פעולה כלשהי באתר, וכי הוא אשר מתחייב למסור פרטים מדויקים.
 3. תנאי ביטול עסקה המבוצעת באמצעות האתר, כמו גם, הזמנת הטבות ו/או שירותים למשתמש כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן:" החוק") והתקנות לפיו, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן:" תקנות ביטול עסקה") מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר להלן: ביטול העסקה יבוצע אל מול ספק המוצר ו/או השירות כאשר מוסכם כי מועד הביטול יהיה המועד בו נמסרה לספק המוצר ו/או השירות הודעת הביטול.
 4. עוד יובהר, כי לא תהא למשתמש הזכות לבטל עסקה באופן חלקי. לפיכך, מקום בו משתמש יבקש לבטל חלק מהעסקה, כי אז יהא עליו לבטל את העסקה בשלמותה בכפוף לתנאים שלעיל ולהלן, וכן לביצוע עסקה חדשה.
 5. ביטול עסקה בשל פגם ו/או אי התאמה: במקרה של ביטול עסקה בתוך תקופת הביטול, מחמת פגם ו/או אי התאמה, ולאחר קבלת הודעה כתובה על כך מאת המשמש, תועבר הדרישה לספק המוצר ו/או השירות לצורך הטיפול בפנייה בהתאם להוראות החוק ותקנות ביטול עסקה.
 6. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה ו/או עסקה באתר – במקרה בו אזל המלאי , במקרה בו נמצא כי המשתמש ו/או המזמין איננו המשתמש, בהעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי ומכל סיבה אחרת.
 7. כן רשאית הלשכה לבטל כל הזמנה ו/או רכישה שנתגלתה או נחשדה ככוזבת ולנקוט כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי הפעולות האסורות.
 8. במקרים של טעויות בהקלדת פרטי ההזמנה ו/או פרטי הספק/בית העסק, בתיאור המוצר/השירות ו/או תמונתו, מחירו, תנאי התשלום וכיו"ב או בקבלת נתונים ממבצע הפעולה באתר, שמורה ללשכה הזכות לבטל את ההזמנה ו/או העסקה. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
 9. הלשכה אינה נושאת באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין במקרה בו פרטים כלשהם לא נקלטו במערכת ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא תחוב כלפי המשתמש ו/או מבצעי הפעולות שהעסקות עמם בוטלו. בנוסף, לא תישא הלשכה, במישרין או בעקיפין, באחריות בגין טעויות של מבצעי הפעולות באתר.
 10. עוד מובהר בזאת, כי בכל מקרה של חוסר התאמה בין מחיר המוצר/השירות ו/או תיאורו באתר לבין המחיר ו/או התיאור המופיע במשרדי הלשכה – יקבע התיאור ו/או המחיר בלשכה.
 11. בהתאם למפורט באתר מספר המוצרים והשירותים אותם יוכל המשתמש לרכוש הינה בכפוף לתנאים ההזמנה והרכישה, לפי העניין, כפי שיהיו מעת לעת.
 12. לאחר ביצוע הזמנה באתר, יתקבל אישור הזמנה, ובו המספר הסידורי של מספר ההזמנה המעיד כי פרטי ההזמנה שהוגשה נקלטו במערכת. מודגש בזאת כי אין באישור ההזמנה אלא כדי לאשר על קליטת פרטי ההזמנה לא כי ההזמנה נתקבלה ואושרה.
 13. המוצרים ו/או השירותים שבאתר יסופקו למבצע הפעולה באחריות הספקים, בהתאם לדרכי ואמצעי התקשורת אשר נמסרו על ידו באתר, בדרך ולפי התנאים הרשומים באתר, ולפי כל דין.

זכויות יוצרים

 1. כל המידע, הפרסומים והיצירות המצויים באתר הינם רכושה של הלשכה ו/או מי מטעמה ו/או אחרים, אשר התירו ללשכה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהם ללא הסכמה מפורשת של הלשכה ושל בעלי הזכויות בהם.
 2. זכויות היוצרים מתייחסים לטקסט, תמונה, איור, קטעי קול, קטעי וידיאו, מוזיקה, יישומי תוכנה וגרפיקה ודמויות (להלן:" החומר המוגן"), והסימנים המצויים באתר הם סימני מסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בחומר המוגן ובתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הלשכה, אלא אם התירה זאת הלשכה במפורש בכתב ומראש.
 3. הלשכה רשאית להמחות ו/או להעביר תנאי השימוש ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי השימוש ,כולן או חלקן, לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אישור פרסום צילומים

 1. מובהר בזאת כי הלשכה מפרסמת מעת לעת צילומים שנעשו במסגרת פעילויות ואירועי הלשכה השונים (כגון טקסי הסמכה, כנסים, אירועי תרבות, ימי עיון וכיו"ב, לעיל ולהלן: "פעילויות").
 2. כחלק מתנאי השימוש באתר הלשכה מאשר כל עורך דין חבר הלשכה, ו/או מי מטעמו, המשתתף בפעילויות (להלן, יחד ולחוד: "המשתתף"), שימוש בצילומים שנערכו לפני, במהלך ו/או אחרי כל פעילות של ו/או מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.
 3. אישור זה ניתן לצורך שימוש בצילומים לצורך פרסומם ו/או הפצתם ו/או העתקתם ו/או העברתם בכל פורמט ו/או באמצעי התקשורת השונים ו/או השידור ו/או המדיה ובכלל זה עיתונות, טלוויזיה, מדיה חברתית, אינטרנט וכיוב'.
 4. כל הזכויות מכל סוג שהוא בצילומים תהיינה שייכות ללשכת עורכי הדין בישראל ו/או למי מטעמה ולמשתתף אין כל זכות קניין רוחני ו/או זכות אחרת והוא מאשר כי השימוש בצילומים הינו ללא תמורה, ו/או תמלוגים ו/או טובת הנאה.
 5. צילום באירועים בהם משתתפים ילדים: הנני נותן/נת הסכמתי לצילום ילדי בפעילויות ובלבד שהצילומים יישלחו בלינק נפרד אך ורק למשתתף באירוע.
 6. אישורי זה הינו בגדר ההסכמה הנדרשת לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 וחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד – 1984.
 7. במידה ולא נתת את הסכמתך לפרסום הצילומים ו/או הינך מבקש להסיר את הצילומים שפורסמו (כולם או חלקם), אנא פנה בטלפון 69055555-03 או בדוא"ל tabar@tabar.org.il.

הגבלת אחריות למידע

 1. האתר בכללותו, ובכלל זה כל המידע המופיע בו, התוכנה שבבסיסו, המידע וכל החומר האחר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות המשתמשים כפי שהם(as is).
 2. השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר המוצעים ע"י הספקים, המידע לגביהם נמסר ע"י הספקים ובאחריותם הבלעדית; הספקים המופיעים באתר התחייבו כלפי הלשכה והצהירו בפניו על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר .הלשכה אינה ערבה לאמינות המידע האמור ולמידת דיוקו.
 3. הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא, לגבי:

3.1   המידע והחומר המצוי באתר והנוגע למוצרים/שירותים המוצעים ע"י ספקים/בתי עסק;

3.2   כל מוצר ו/או שירות אשר הגישה אליו התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;

3.3   כל נזק אשר נגרם ו/או עלול להיגרם בקשר עם מסירת מידע כלשהו באמצעות האתר ו/או הקישורים האלקטרוניים ממנו;

3.4   לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או הגישה אל האתר.

 1. האתר מכיל בתוכו מצביעים קישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה ו/או מתן חסות ו/או המלצה מצד הלשכה לעשות בהם שימוש כלשהו.
 2. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, ובכלל זה התקשרות בעסקאות במסגרת אתר זה, נעשית לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
 3. על המשתמש לבחון את התנאים המיוחדים לרכישת כל מוצר ו/או שירות ו/או הטבה לרבות התנאים המיוחדים המופיעים לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או הטבה, דרך מימושם, אפשרויות מימושם התנאים, המגבלות והסייגים החלים על כך, וכן כל מידע רלבנטי אחר בעניינים אלה לרבות שעות פעילות הספקים ו/או נותני השירותים. לא תישמע על ידי המשתמש כל טענה ו/או תלונה לפיה הוא לא ידע את התנאים מקום בו התנאים פורסמו באתר וחזקה על המשתמש כי העצם ביצוע פעולה כלשהי באתר הוא היה מודע להם ואישר את תוכנם.
 4. כל הנתונים שימסור מבצע פעולה באתר ללשכה ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי המשתמש ויהוו נכס שלו. ביקשה הלשכה לשמור את המידע, תעשה השמירה במאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 5. הלשכה לא תהיה אחראית, ולא תישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

מדיניות פרטיות

 1. למען הסר הספק מובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן:" חוק הגנת הפרטיות"), מסירת פרטיו של המשתמש לצורך ביצוע פעולות באתר, תהווה הסכמה לאפשר ללשכה לעשות שימוש בנתונים אלה לצורך דיוור ושיתופי פעולה עם נותני שירותים, ספקים ובתי עסק שונים.
 2. הלשכה לא תעביר פרטים של משתמש לצד שלישי ללא אישורו מראש ובכתב, אלא אם העברת הפרטים נדרשת לצורך אספקת השירותים ו/או ביצוע הפעילות.
 3. כל מידע אודות המשתמש שיצטבר בקשר עם פעילותו באתר יחשב לקניינה של הלשכה ו/או מי מטעמה והמשתמש באתר מוותר מראש על כל טענה בגין שימוש במידע, כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות.
 4. כן יובהר, כי הלשכה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד לרבות לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות ו/או לצרכים סטטיסטיים.
 5. כל משתמש באתר רשאי לדרוש מהלשכה, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של האתר באמצעות פנייה לדוא"ל tabar@tabar.org.il.
 6. הלשכה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או כפוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע ,כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 7. הלשכה עשויה להעביר המידע שיימסר לו ו/או באמצעות האתר – כולו או חלק ממנו – בין היתר, על מנת לאפשר השלמת ביצוע העסקה וכן להעבירו לספקים ונותני השירותים.

אבטחת מידע

 1. הלשכה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביו ככל שהוא נוגע להפעלת האתר, במערכות, בנהלים והתקנים המתקדמים ביותר.
 2. יחד עם זאת ואיל והאתר פעיל בסביבה מקוונת, מטבע הדברים, אין הלשכה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע לחלוטין חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. הלשכה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש מידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים. כל המוסר פרטים באתר עושה זאת על אחריותו הבלעדית והמלאה ולא תישמע מצידו כל טענה ו/או תלונה כלפי הלשכה ו/או מי מטעמה.

בעלות ושמירת זכויות

 1. כל המידע, הפרסומים והיצירות המצויים באתר הינם רכושה של הלשכה ו/או מטעמה והקשור אליה. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהם ללא הסכמה מפורשת של הלשכה ושל בעלי הזכויות בהם.
 2. הסימנים המצויים באתר הם סימני מסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הלשכה, אלא אם הלשכה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

המחאת זכויות

 1. הלשכה רשאית להמחות ו/או להעביר תנאי השימוש ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי השימוש ,כולן או חלקן, לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ברירת הדין וסמכות השיפוט

 1. תנאי השימוש וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש לפיו יהיה כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהפעילות באתר תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ולו בלבד.

שונות

 1. אם מחמת כוח עליון נבצר מהלשכה ו/או מי מטעמה לנהל רכישת המוצרים והשירותים במסגרת האתר באופן תקין, תהיה הלשכה רשאית לבטל התקשרויות עם מבצעי הפעולות. כוח עליון – לרבות אירועים שאינם בשליטת הלשכה אשר ימנעו/יעכבו קיום הפעולות באתר ו/או אספקת המוצרים/השירותים שבאתר, ולרבות תקלות במערכת המחשב, במערכת הטלפון, במערכות תקשורת אחרות ובמקרים של חבלה או אירוע חריג אחר.
 2. הלשכה תהא רשאית להפסיק את מתן השירותים מצידה באתר על פי תנאי השימוש בכל מועד ,באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, ולא תהיה מחויבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.
 3. קריאת תנאי השימוש מהווה תנאי בסיסי לשימוש ו/או גלישה ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או מימוש הטבות עבור משתמשי האתר. משתמש העושה שימוש ו/או גולש ו/או מזמין מוצרים ו/או שירותים כמפורט באתר, מאשר בזאת כי הוא קרא את התקנון, כי הוראותיו מובנות לו וכי הוא מאשר, מסכים ומקבל את התנאים המופיעים בו, ללא כל סייג מצידו .
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il